278 :تعطیلات خود را چگونه گذراندید

پنج‌شنبه 17 خرداد 1397 ساعت 01:08

تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟

در استرس مطلق !  کاش شنبه زودتر بیاد قبل از اینکه جون من در بیاد اااااه

هیچوقت تو عمرم اینقدر منتظر شنبه نبودم.  کار مارو ببین به کجا کشیده